Skoči na vsebino

O NAS…

ZVITOREPČEVO LUTKOVNO PARAGLEDALIŠČE, RAZVOJ Maribor
Ideja o ustanovitvi lutkovnega paragledališča, je rezultat enoletnega uspešnega dela z invalidi v okviru projekta »ZVITOREPEC«.
Kot prvo tovrstno lutkovno gledališče v Sloveniji, in po nam znanih podatkih, tudi v Evropi, lahko mesto Maribor veliko pridobi tako na slovenskem kot evropskem kulturnem, političnem in gospodarskem področju.
Vloga in namen prvega PARA lutkovnega gledališča:

 1. Omogoča zaposlitev (minimalno) petim težjim invalidom, ki niso zaposljivi na običajnih delovnih mestih, medtem, ko lahko imajo ustrezna znanja, ambicije, želje, določene možnosti (zdravstvene, funkcionalne) in sposobnosti, kljub omejitvam, ki jim, ob ustreznih prilagoditvah, zagotavlja uspešno, kvalitetno in dolgoročno delo oz. zaposlitev.
 2. Poslovanje lutkovnega paragledališča temelji na inovativni ideji medsebojnega, odvisnega povezovanja, kjer programske vsebine s področja kulturne dejavnosti, opredeljujejo vsebine dela produkcijskih delavnic in trženja, katerih izkupiček bo namenjen kritju stroškov:
  • plač zaposlenih invalidov,
  • drugih stroškov poslovanja produkcijskih delavnic,
  • ohranjanju obstoječe kulturne dejavnosti in/ali
  • razvoju novih vsebin s področja kulturne dejavnosti, ki obenem vplivajo na razvoj novih vsebin produkcijskih delavnic.
 3. Prvo lutkovno paragledališče v Sloveniji, kot prvi zaposlitveni center s področja kulture, s tovrstno organizacijsko strukturo dela in kadra, verjamemo, da bo pomembno prispeval h gospodarskemu, kulturnemu in socialnemu razvoju domačega okolja.
  Pravne podlage za vzpostavitev lutkovnega paragledališča kot zaposlitvenega centra:
 4. Pogoje za uspešno vzpostavitev in poslovanje prvega lutkovnega paragledališča v Sloveniji omogoča »Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov«, z ustanovitvijo oz. pridobitvijo statusa zaposlitvenega centra.
  V 34. členu zakona je zaposlitveni center opredeljen kot pravno osebo, ki se ustanovi zaradi zaposlovanja invalidov izključno na zaščitenih delovnih mestih, ki mora izpolnjevati vse kadrovske, organizacijske, tehnične in druge pogoje, ki jih predpiše minister, pristojen za invalidsko varstvo, in ima izdelan poslovni načrt.
  V zadnjem stavku prvega odstavka 34. člena je še opredeljeno, da občine skrbijo za
  vzpodbujanje ustanavljanja in delovanja zaposlitvenih centrov na svojem območju
  (ministrstvo daje izredno velik pomen na vzpodbude občin pri ustanavljanju in delovanju zaposlitvenih centrov).
  Zaposlitveni centri morajo imeti najmanj pet zaposlenih invalidov s pogodbo o zaposlitvi na zaščitenem delovnem mestu (govora je o težjih invalidih, ki niso zaposljivi na običajnih delovnih mestih), v kateri se, poleg obveznih sestavin v skladu s predpisi o delovnih razmerjih, opredelijo tudi način in obseg izvajanja strokovne pomoči in spremljanja invalida na delovnem mestu, oziroma druge storitve glede na ugotovljene potrebe invalida.
  Zaposlitveni centri so, zaradi zagotavljanja zaščitenih delovnih mest za invalide, organizacije posebnega pomena (46. člen), ki zaradi zaposlenih invalidov pridobijo sredstva iz naslova oprostitev in ugodnosti pri plačevanju prispevkov in subvencioniranje plač invalidom zaradi doseganja nižjih delovnih rezultatov (61. člen).
  V zaposlitvenem centru, na podlagi sklenjene pogodbe, ima invalid pravico od 30% do 70% subvencije plače (70. člen).
 5. Ustanovitev in poslovanje prvega lutkovnega paragledališča dejansko sledi določilom
  Konvencije o pravicah invalidov (2008, ratificirana s strani Državnega zbora Republike Slovenije), ki opredeljuje:
  • da so vsi ljudje enaki pred zakonom in da so brez diskriminacije upravičeni do enakega pravnega varstva in zakonskih ugodnosti (5. člen);
  • da imajo enako pravico do življenja v skupnosti, ki jim omogoča polno uživanje te pravice ter polno vključenost v skupnost in sodelovanje v njej (19. člen);
  • da imajo enake možnosti, brez diskriminacije, za vključevanje v izobraževalni sistem na vseh ravneh in v vseživljenjsko učenje (24. člen);
  • pravico do dela in zaposlovanja enako kot drugim, ki vključuje pravico do možnosti za preživetje s svobodno izbranim ali sprejetim delom na trgu dela in v delovnem okolju (27. člen);
 6. pravico do sodelovanja v kulturnem življenju (30. člen).
 7. nadalje je usklajen s smernicami:
  • za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2016–2020,
  • Regionalnega razvojnega programa Podravja 2014 – 2020,
  • Operativnega programa razvoja človeških virov,
  • Akcijskega programa za invalide 2014 – 2021.

Kratka predstavitev zavoda in podlag za razvoj Zvitorepčevega lutkovnega paragledališča:
Neprofitni zavod »RAZVOJ PODJETNIŠKIH IDEJ INVALIDOV-zavod za razvoj ustreznih delovnih programov, programov usposabljanja in zaposlovanja invalidnih in drugih brezposelnih oseb, Maribor«, krajši naziv: »RAZVOJ Maribor«:

 1. ima z Miki Mustrom podpisano ekskluzivno pogodbo, s katero je pridobili pravico do uporabe vseh stripovskih zgodb in likov iz teh zgodb, za nadaljnje izvajanje neprofitne dejavnosti ter za potrebe razvoja novih delovnih mest in delovnih programov, primernih oziroma ustrezno prilagojenih za delo in zaposlitev invalidov. Avtor izrecno dovoljuje:
 • izdelavo lutk, spominkov, maskot, igrač ter drugih izdelkov z likom stripovskih junakov z namenom prodaje;
 • oblikovanje in izdajo slikanice;
 • da ime avtorja ali imena avtorjevih knjižnih junakov, uporabimo za poimenovanje novega alternativnega lutkovnega gledališča in prostorov, kjer bodo potekale posamezne dejavnosti zavoda;
 • uprizarjanje lutkovnih in drugih predstav po knjižnih delih avtorja.
 1. je leta 2016, s prijavo projektne vloge »ZVITOREPEC«, uspešno kandidiral na »Javnem razpisu za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2016 –2017«.
  Namen projekta »ZVITOREPEC«, je vzpostavitev medgeneracijskega multikulturno-
  produkcijskega središča v Mariboru in/ali v Pomurju, ki invalidom, enako kot drugim, omogoča:
 • vključevanje v socialno-kulturno okolje kot obiskovalec kulturnih prireditev (predstav,
  razstav, literarnih ur…) in/ali ustvarjalnih delavnic (lutkovne, likovne, fotografske,
  plesne…);
 • aktivno sodelovanje, kot pomoč pri organizaciji in izvedbi različnih kulturnih prireditev in/ali izvedbi ustvarjalnih delavnic;
 • delo in zaposlitev v produkcijskih delavnicah, ki bodo po zaključku operacije organizirane kot zaposlitveni center, ki po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, opredeljuje minimalno zaposlitev petih invalidov.

Pogodba z Miki Mustrom, projektna ideja, razvoj projektnega dela, pozitivni, kreativni odnosi pri delu in še posebej rezultati projektnega dela, so nas spodbudili k razmišljanju o vzpostavitvi prvega LUTKOVNEGA PARAGLEDALIŠČA v Sloveniji (po nam znanih podatkih, tudi v Evropi).
V našem primeru, maja 2018 registrirano prvo »ZVITOREPČEVO LUTKOVNO PARAGLEDALIŠČE, bo ob razvoju novih produktov, vsebin usposabljanja, delovnih programov in delovnih mest, primernih za dolgoročno zaposlitev invalidov, sledilo reševanju trenutne problematike velikega števila dolgotrajno brezposelnih invalidnih oseb. Govora je o osebah, ki so za delo in zaposlitev na področju kulture, praktično ne zaposljive, kljub pridobljenim kompetencam s področja kreativnega dela, znanj (visokošolske/univerzitetne izobrazbe) in delovnih/praktičnih izkušenj. Predvsem zaradi zdravstvenih omejitev (omejitev na zmožnost za polovični, štiri urni delovni čas, težav na osebnostnem področju in fizičnih omejitev, ki bistveno vplivajo na doseganje nižje delovne učinkovitosti).